Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Groen- en Recreatiebeheer

Groen- en Recreatiebeheer

De medewerkers van de afdeling Groen- en Recreatiebeheer zorgen voor onderhoud van de recreatieterreinen (ruim 300 hectare) in Westfriesland die in beheer zijn van het Recreatieschap. Daarnaast zorgen zij in opdracht van derden voor het beheer van een aantal werkprojecten (circa 11 hectare).

Gevarieerde werkzaamheden

Groen- en Recreatiebeheer onderhoudt de stranden, de speel- en ligweiden, de dagrecreatieterreinen en het park- en speelmeubilair en het verzamelt en verwerkt recreatie- en zwerfvuil. Zij zorgen voor het onderhoud van recreatieve routes met de bijbehorende afbakening en bebording. Daarnaast begeleidt het evenementen zoals internationale zeilwedstrijden, survivals en popfestivals. Groen- en Recreatiebeheer onderhoudt wegen, paden, openbare parkeerterreinen, (toilet)gebouwen, meer dan 30 bruggen en (vis)steigers, duikers, waterpompen en in- en uitlaatplaatsen voor boten. Ook voert het bagger- en schouwwerkzaamheden in en langs sloten uit.

Natuurbeheer

Groen- en Recreatiebeheer plant bomen en struiken aan en onderhoudt deze houtopstand. Wanneer er bomen worden gekapt kunnen er twee dingen mee gebeuren. Veel hout blijft liggen voor hergebruik door de natuur. Kleine beestjes, paddenstoelen en mossoorten leven in en op dit hout. Te veel gekapt hout gaat naar vaste handelaren die het verwerken tot haardhout, papier en dergelijke.

Deels wordt op natuurlijke wijze beheerd, bijvoorbeeld door schapen te laten grazen. 

Ook wordt de oeverbescherming en de rietlanden ecologisch beheerd, bijvoorbeeld in het Egboetswater, het Streekbos en de Hulk.

Voorlichtende taken

Naast deze beheertaken hebben de collega's van Groen- en Recreatiebeheer ook een aantal specifieke taken. Zo wordt door middel van folders en informatiepanelen terreingebonden voorlichting gegeven. Er wordt toezicht gehouden op en begeleiding gegeven aan flora- en faunabeheer. Planten en dieren worden geĆÆnventariseerd en ook gegevens van broedvogels worden verzameld voor SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Wet- en regelgeving

Groen- en Recreatiebeheer draagt zorg voor alle voorzieningen zoals speel- en parkmeubilair. Het houdt toezicht op de naleving van diverse wetten omtrent de veiligheid van speelwerktuigen, het zwemwater en het sanitair (met betrekking tot legionellapreventie). Zo wordt gezorgd voor een zo groot mogelijke veiligheid.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier